วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2555

บทที่ 4 การจัดการทรัพยากรข้อมูล


บทที่ 4  การจัดการทรัพยากรข้อมูล


1. จงอธิบายลักษณะการจัดเก็บข้อมูลเชิงแฟ้มข้อมูล
      ตอบ      การจัดการข้อมูลเริ่มจากการบันทึกข้อมูล ซึ่งอาจจะเป็นการบันทึกข้อมูลลงกระดาษหรือสมุดเพื่อช่วยในการจดจำ แต่เมื่อมีข้อมูลเพิ่มขึ้นรูปแบบของการจัดเก็บข้อมูลก็เปลี่ยนไปให้มีระบบระเบียบมากขึ้นโดยมีการบันทึกข้อมูลลงแฟ้มเอกสารต่างๆ ที่จัดไว้เป็นหมวดหมู่ และมีการพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ โดยจัดเก็บเป็นแฟ้มข้อมูลเพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถอ่านข้อมูลจากแฟ้มนั้นได้

2. จงบอกข้อจำกัดของการจัดเก็บข้อมูลเชิงแฟ้มข้อมูลมา 3 ประการ
      ตอบ        1.ข้อมูลมีความซ้ำซ้อน
                2. ข้อมูลไม่ตรงกัน
                3. ขาดการรวมกันของข้อมูล

3. จงบอกข้อดีของการจัดเก็บข้อมูลเชิงฐานข้อมูลมา 3 ประการ
       ตอบ       1.ลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล
                2. ลดความขัดแย้งของข้อมูล
                3. มีมาตรฐานของข้อมูล

4. จงบอกถึงความแตกต่างที่สำคัญของโครงสร้างเชิงลำดับชั้นและโครงสร้างเครือข่าย
       ตอบ      มีลักษณะคล้ายกัน เพราะฐานข้อมูลแบบลำดับชั้นจะมีลักษณะเป็นลำดับชั้นคล้ายคลึงกับความสัมพันธ์ของโครงสร้างสายการบังคับบัญชาที่พบในองค์กรทั่วไปส่วนฐานข้อมูลแบบเครือข่ายคล้ายกับฐานข้อมูลแบบลำดับชั้นแต่ข้อมูลมีความสัมพันธ์กันในลักษณะ Many to Many เท่านั้น

5. จงบอกถึงองค์ประกอบหลักของระบบจัดการฐานข้อมูล
        ตอบ     1.โมเดลของข้อมูล (Data Model)
               2.ภาษาคำจำกัดความของข้อมูล  (Data Definition Language)
               3.ภาษาในการจัดการข้อมูล  (Data  Manipulation  Language)
               4.พจนานุกรมข้อมูล  (Data  Dictionary)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น